ذکر روز :
ذکر روز :
هیئت مدیره
اعضای هیئت مدیره موسسه خیریه مستمندان ارومیه
اعضای موسسه

هیئت مدیره

u1.jpg

حاج ایرج ادیب نیا

عضو اصلی و رئیس هیئت مدیره

u2.jpg

حاج رضا عبدالهی

عضو اصلی و نایب رئیس هیئت مدیره

team-img2-3.jpg

حاج محمد اسکندری

عضو اصلی هیئت مدیره و خزانه دار

team-img2-8.jpg
حاج حسین حقانی

عضو اصلی هیئت مدیره

team-img2-4.jpg
حاج محمد خیاط سلیقه دار

عضو اصلی هیئت مدیره

team-img2-7.jpg

حاج اسماعیل نقاشی

مدیر عامل و مجری مصوبات

team-img2-8.jpg
حاج سید محسن انتظاری

بازرس اصلی

team-img2-5.jpg

حاج تقی عبدلی

عضو علی البدل هیئت مدیره

team-img2-6.jpg
حاج غلامرضا اسلامی نژاد

عضو علی البدل هیئت مدیره

team-img2-8.jpg
حاج حسن حب نقی

بازرس علی البدل

آدرس ما ارومیه ، خیابان باکری ، موسسه خیریه مستمندان ارومیه
تماس با ما ستاد مرکزی: 32232841 فکس: 123 456 789