ذکر روز :
ذکر روز :
کمک های نقدی

 

  لیست حساب های موسسه برای کمک نقدی

نام بانک

شماره حساب

شماره شبا

تجارت

1269081755

 IR 6401 8000 0000 0012 6908 1755

 

 

 

 

Image result for فعالیت بانوان موسسه خیریه

 

 

 

 

 

5- تامین هزینه تحصیل و نوشت افزار برای خانواده های بی بضاغت